ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
  • ការបែងចែកឯកទេស

 

 

ថ្នាក់ដឹកនាំមហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្ត្រី

ថ្នាក់ដឹកនាំរួមមាន៖ ព្រឹទ្ធបុរសមួយរូប និងព្រឹទ្ធបុរសរងចំនួនបីរូប ( ស្ត្រី១)។

មន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល