ផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញកិច្ច

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវប្បធម៌

មហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យា

មហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្ម

មហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្រ្តី

មហាវិទ្យាល័យសិល្ប:សូនរូប

មហាវិទ្យាល័យសិល្ប:នាដសាស្រ្ត

ផ្នែករដ្ឋបាល

ខេមរភាសា គឺជាភាសារបស់ ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ។ ​ ភាសាសំស្ក្រឹត និងភាសាបាលីបាន​ជួយបង្កើតខេមរភាសា ព្រោះភាសាខ្មែរបានខ្ចីពាក្យច្រើនពីភាសាអស់នោះ ។​ ភាសាខ្មែរមានអក្សរក្រមវែងជាងគេនៅលើផែនដី ។​ វាជាភាសា
មួយដ៏ចំណាស់​ ដែលប្រហែលជាមានដើមកំណើតតាំងតែពី​ ២០០០ឆ្នាំមុនមកម៉្លេះ ។ ភាសាខ្មែរ​មានអនុភាព​លើភាសាថៃ និងភាសាឡាវ ​ភាសានោះបានខ្ចីពាក្យច្រើនណាស់ពីភាសាខ្មែរ ដែលពួកអឺរ៉ុបស្មានថា វានៅក្នុងក្រុម
ភាសាដូចគ្នា ។ ភាសានោះគឺជារបស់ក្រុមភាសាថៃក្រាដៃនិងភាសាខ្មែរនៅក្រុមភាសាមនខ្មែរជាមួយភាសាមន និងភាសាវៀតណាម ដែលទាក់ទងភាសាសំស្រ្កឹត ។

ភស្តុតាងមួយដែលបង្ហាញអំពីការប្រើតួអក្សរខ្មែរ គឺនៅក្នុងសិលាចារឹកវ៉ូកាញប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងដែលក្នុង
សិលាចារឹកនោះមានចុះកាលបរិច្ឆេទ​ឆ្នាំ៦១១ ។